Regulamin Elektronicznego Systemu PROTRAINUP „System zarządzania Klubem”

§ 1.Definicje.
 1. Regulamin Elektronicznego Systemu PROTRAINUP „System zarządzania Klubem” nadaje następujące znaczenie poniższym pojęciom:
  1. Regulamin – niniejszy dokument, który jest Regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) wraz ze wszystkimi załącznikami do niego, w szczególności określający warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.
  2. Usługodawca –„PROTRAINUP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie (41-500) przy ulicy Katowickiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, numer KRS pod nr 0000479526, NIP: 6342810550, REGON: 243343170, o kapitale zakładowym w wysokości 610.000 zł, adres email: [email protected]
  3. System zarządzania klubem lub System – program komputerowy (elektroniczny system ProTrainUp) działający pod adresem internetowym www.protrainup.com, prowadzony przez ProTrainUp, na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. Użytkownik – osoba lub podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi. Usługobiorcami są Zawodnicy, Rodzice, Trenerzy, Zespół, Klub oraz Organizacja.
  5. Zawodnik - zidentyfikowana osoba fizyczna będąca członkiem Klubu. W przypadku, gdy Zawodnikiem jest osobą nie posiadającą zdolności do czynności prawnych, wszelkie działania w ramach Systemu w jej imieniu i na jej rzecz podejmują Rodzice. Osoby, które nie ukończyły osiemnastu lat mogą korzystać z Systemu na podstawie zgody Rodzica.
  6. Rodzic – zidentyfikowana osoba fizyczna będąca przedstawicielem ustawowym Zawodnika, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7. Trener - zidentyfikowana osoba fizyczna zajmująca się w ramach danej dziedziny sportu przygotowaniem fizycznym i psychicznych Zawodników.
  8. Zespół – zidentyfikowana w ramach Klubu wyodrębniona grupa Zawodników zarządzana przez co najmniej jednego Trenera.
  9. Klub – podmiot wykonujący działalność w zakresie prowadzenia lub organizowania akademii, szkoły, klubu, kursu lub jakichkolwiek innych zajęć o charakterze sportowym, lub o podobnym charakterze, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi w zakresie określonym w Regulaminie.
  10. Organizacja – podmiot zrzeszający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkie kluby z danej dziedziny sportu (np. Polski Związek Piłki Nożnej).
  11. Login lub Identyfikator – indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika.
  12. Hasło – ciąg liter, znaków specjalnych (myślnik, podkreślnik) oraz cyfr o długości przynajmniej 8 znaków – określony przez Użytkownika i przypisany do Użytkownika. Hasło wymagane jest do zalogowania się przez Użytkownika do Systemu.
  13. Konto – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Systemu, w wybranym przez Użytkownika wariancie.
  14. Konto Parents/Player – wersja konta dla Rodziców i Zawodników zawierająca funkcje w zakresie funkcjonalnej wirtualnej szatni, dostępu do aplikacji mobilnej, śledzenie postępów treningowych, komunikację z Trenerem, archiwum dziennika oraz archiwum kariery Zawodnika. Dostęp do zakładek w Systemie konfigurowany jest przez Klub.
  15. Konto Coach – wersja bezpłatna lub płatna, wedle wyboru Trenera. Licencja obejmuje konto dla jednego trenera oraz w zależności od wybranego pakietu (Coach Leader) dla 100 zawodników i opiekunów. Licencje w zależności od wybranego typu, zawierają maksymalnie następujące funkcje: aplikacja mobilna, podstawowa baza ćwiczeń, moduły podstawowe Systemu (dziennik i kalendarz Trenera, obecność na treningach, komunikator, baza ćwiczeń i rysunków, konspekty treningowe pdf, tactic board, moduł składkowy (Coach Elite, Coach Leader).
  16. Konto Club PRO – płatna wersja konta dla Klubów zawierająca następujące funkcje: dostęp dla 5 trenerów i 100 zawodników, 1 konto nadzorcze pozwalające na zarządzanie Systemem, aplikacja mobilna, podstawowa baza ćwiczeń, moduły podstawowe Systemu (dziennik i kalendarz Trenera, obecność na treningach, komunikator, baza ćwiczeń i rysunków, konspekty treningowe pdf, tactic board 3.0).
  17. Konto Dedicated Silver - płatna wersja konta dla Klubów zawierająca następujące funkcje: dostęp bez limitu dla Zawodników i Trenerów, 3 konto nadzorcze pozwalające na zarządzanie Systemem, aplikacja mobilna, pełna baza ćwiczeń, moduły podstawowe Systemu (dziennik i kalendarz Trenera, obecność na treningach, komunikator, baza ćwiczeń i rysunków, konspekty treningowe pdf, tactic board 3.0, wsparcie finansowe Klubu, personalizacja Systemu, pełna aktualizacja, wsparcie techniczne email/telefoniczne, do wyboru dwa z pięciu modułów zaawansowanych Systemu (wirtualna szatnia, tablica klubowa, system obiegu dokumentów, moduł składkowy ręczny, moduł medyczny, moduł relacji live).
  18. Konto Dedicated Gold - płatna wersja konta dla Klubów zawierająca następujące funkcje: dostęp bez limitu dla Zawodników i Trenerów, dostęp bez limitu dla kont nadzorczych pozwalających na zarządzanie Systemem, aplikacja mobilna, pełna baza ćwiczeń, moduły podstawowe Systemu (dziennik i kalendarz Trenera, obecność na treningach, komunikator, baza ćwiczeń i rysunków, konspekty treningowe pdf, tactic board 3.0, wsparcie finansowe Klubu, personalizacja Systemu, pełna aktualizacja, wsparcie techniczne 24/7, pięć modułów zaawansowanych Systemu (wirtualna szatnia i tablica klubowa, system obiegu dokumentów, moduł składkowy ręczny, moduł medyczny, moduł relacji live, darmowe szkolenie trenerów, szyfrowanie dostępu SSL).
  19. Konto Dedicated Custom - płatna wersja konta dla Klubów zawierająca funkcje dostępne w Kontach: Konto Club Pro, Konto Dedicated Silver i Konto Dedicated Gold oraz w modułach zaawansowanych, które dostępne są na stronie internetowej www.protrainup.com, możliwe do samodzielnego skonfigurowania przez Klub.
  20. Okresie Abonamentowym – okres działania Konta, za jaki Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową.
  21. Opłacie Abonamentowej – łączna opłata z tytułu posiadania Konta, liczona w okresach miesięcznych, w wysokości określonej w Wariancie Abonamentowym.
  22. Wariancie Abonamentowym – odpłatne Konto dostępne na Stronie internetowej ProTrainUp.
  23. Zmianie Parametrów Konta – ulepszenie wybranych parametrów Konta dokonane na żądanie Użytkownika, poprzez wybór jednego z typów Konta oraz dokonanie odpowiedniej opłaty. Zmiana parametrów Konta następuje w chwili otrzymania przez Usługodawcę wiadomości o wpłacie kwoty w wysokości ustalonej w Cenniku.
  24. Cenniku – oferta przedstawiająca porównanie możliwości i cen Wariantów Abonamentowych. Cennik jest udostępniony pod adresem: www.protrainup.com.
  25. Rejestracji – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie internetowej.
  26. Danych – zestawienie danych zgromadzonych w Systemie według parametrów określonych przez Usługodawcę lub Użytkownika.
  27. Usługach – Usługi związane z korzystaniem z Systemu, świadczone przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  28. Administratorze Konta – Użytkownik posiadający prawo administracji Kontem.
  29. Panelu Ustawień Konta – podstrona Systemu, na której Administrator Konta może edytować ustawienia Konta, będącą częścią Systemu.
  30. Strona internetowa – stronę www.protrainup.com wraz ze wszelkimi podstronami i stronami powiązanymi.
  31. Umowie – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
§ 2. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta, Systemu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Użytkownika.
 2. Podmiotem świadczącym Usługi jest Usługodawca.
 3. Komunikacja pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem odbywa się w języku polskim.
 4. O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują inaczej, każdy Usługobiorca może komunikować się z Usługodawcą poprzez:
  1. formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie internetowej;
  2. drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: [email protected];
  3. na piśmie, na adres: PROTRAINUP sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów, z dopiskiem: „System zarządzania Klubem PROTRAINUP”.
 5. O ile postanowienia Regulaminu nie przewidują inaczej Usługodawca może komunikować się z Usługobiorcą drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego – podstawową formą komunikacji z Usługobiorcą są wiadomości e-mail.
 6. Dostęp do Konta, w tym Usług oferowanych przez System, mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub uzyskali dostęp do Konta, przydzielony przez Administratora Konta.
 7. Warunkiem korzystania z Konta, Systemu oraz z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie. Użytkownik może przyjąć Regulamin:
  1. poprzez kliknięcie na przycisk lub zaznaczenie „akceptuję Regulamin"; podczas rejestracji Użytkownika; lub
  2. poprzez faktyczne korzystanie z Systemu. W takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca będzie traktować korzystanie z Systemu, jako przyjęcie Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z niego i Użytkownik wyraża na to zgodę.
§ 3. Wymagania techniczne.
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet.
 2. Korzystanie z Usług jest możliwe za pośrednictwem:
  1. serwisu internetowego dostępnego na Stronie internetowej;
  2. aplikacji mobilnej.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien spełnić minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet oraz posiadające oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wyświetlanie stron internetowych (np. przeglądarkę internetową) lub umożliwiające zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji mobilnej;
  2. posiadać konto e-mail;
  3. posiadać połączenie z siecią Internet;
  4. posiadać telefon komórkowy lub podobne urządzenie, umożliwiające odbieranie wiadomości SMS.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem całości i kompletności przesyłanych danych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Systemu i Usług.
§ 4. Rejestracja Konta Użytkownika.
 1. Usługodawca informuje, że dostęp do Systemu i Usług możliwy jest po Rejestracji Konta.
 2. Rejestracja następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na Stronie internetowej, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Gotowe”.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika, następujących informacji:
  1. Wybranego typu Konta;
  2. Indywidualnej nazwy konta - Loginu;
  3. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;
  4. Hasła dostępu dla Użytkownika.
  Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 4. Po dokonaniu Rejestracji, w terminie nie później niż 48 godzin od daty dokonania poprawnej Rejestracji, Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej list zawierający link aktywacyjny. Otworzenie przez Użytkownika linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne, aby aktywować Konto Użytkownika oraz uzyskać możliwość skorzystania z Konta, Systemu i Usług.
 5. W przypadku wyboru jednego z typów Konta Użytkownik obowiązany jest dokonać pełnej rejestracji poprzez wskazanie:
  1. w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
 6. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym czasie do zmiany typu Konta, poprzez Zmianę Parametrów Konta przez Administratora Konta w Panelu Ustawień Konta oraz uiszczenie odpowiedniej Opłaty Abonamentowej.
 7. Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru Wariantu Abonamentowego dla dalszego okresu korzystania z Usług Usługodawcy, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty Strona 6 z 17 Opłaty Abonamentowej w kwocie odpowiadającej wybranemu Wariantowi, zgodnej z Cennikiem obowiązującym na dzień dokonania wyboru.
 8. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej oznacza rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 10. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Usługodawca informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
§ 5. Zasady korzystania z Konta.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Systemu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z Systemu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu;
  3. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Użytkownika, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Systemu jedynie w zakresie własnego użytku wewnętrznego i osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osobę uprawnioną;
  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  6. niepodejmowania działań mających na celu próbę pozyskania dostępu do danych nienależących do Użytkownika, złamanie zabezpieczeń, złamanie systemu autoryzacji lub inną formę zakłócania prawidłowego funkcjonowania Systemu, w tym próbę pozyskania kodów źródłowych.
 4. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Systemu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 6. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Konta lub Systemu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Systemu lub Usług oferowanych przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się za pośrednictwem Konta lub Systemu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  3. dopuści się innych zachowań nagannych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, sprzecznych z celami utworzenia Systemu lub godzących w dobre imię Usługodawcy;
  4. założył Konto pomimo uprzedniego pozbawienia go prawa do korzystania z Systemu, z zastrzeżeniem ust. 8.
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Konta lub Systemu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Usługodawcy.
 8. W przypadku pozbawienia uprawnień do korzystania z Konta lub Systemu lub ograniczenia dostępu w przypadkach określonych w ust. 7, Usługodawca nie zwraca uiszczonej Opłaty Abonamentowej.
 9. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Systemie będące powiązane z Użytkownikiem również zostaną usunięte, za wyjątkiem danych administrowanych przez innych Użytkowników. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z Konta.
§ 6. Opłata abonamentowa.
 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę jest odpłatne, z wyjątkiem bezpłatnej wersji Konta Coach.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Wariantów Abonamentowych znajdują się w Cenniku zamieszczonym Stronie internetowej.
 3. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
 4. Zapłata Opłaty Abonamentowej nastąpi za pośrednictwem serwisu Przelewy24 - PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań przy ul. Kanclerska 15, lub poprzez serwis PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, jak i również samodzielnie przez Użytkownika, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcę wskazany na fakturze VAT.
 5. Usługodawca, w terminie 7 dni roboczych od dnia odnotowania wpłaty należności z tytułu Abonamentu, udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT. Na życzenie Użytkownika Usługodawca będzie zobowiązany przesłać fakturę VAT na adres email podany przy Rejestracji.
 6. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania przez Usługodawcę wpłaty na wskazanym rachunku bankowym. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 7. Na Opłatę Abonamentową składać się mogą:
  1. Opłata za wybrany typ Konta;
  2. Opłata za prawa dostępu do Konta dla dodatkowych Użytkowników.
 8. Płatności cykliczne dostępne są jedynie przy rozliczaniu klubów i trenerów z opłaty abonamentowej za korzystanie z systemu na licencji klubowej lub indywidualnej. W przypadku licencji klubowych okres wypowiedzenia, to dwa miesiące. W przypadku licencji indywidualnych subskrypcja może być anulowana w dowolnym wybranym przez użytkownika momencie, bez okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy na licencję klubową odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected], na piśmie (skan podpisanego dokumentu wypowiedzenia umowy). W przypadku licencji indywidualnych nie ma potrzeby przesyłania informacji o anulowaniu subskrypcji.
 9. W przypadku klubów, umowa podpisywana jest na czas nieokreślony. Przy miesięcznych płatnościach oraz braku wypowiedzenia umowy, subskrypcja zostanie przedłużona o kolejny miesiąc. Jeżeli chodzi o licencje indywidualne, to użytkownik ma możliwość wybrania interwału cykliczności płatności za subskrypcję tj. 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. W przypadku braku anulowania subskrypcji, zostanie ona przedłużona o wcześniej wybrany przez użytkownika interwał czasowy.
 10. W uzasadnionych przez użytkownika przypadkach, po przesłaniu wyjaśnienia na adres [email protected], ProTrainUp Sp. z o.o. może podjąć decyzję o zwrocie wpłaconych przez klienta środków.
 11. Użytkownik na co najmniej 24 godziny przez upłynięciem ważności subskrypcji otrzyma powiadomienie w formie powiadomienia push na aplikacji mobilnej, jak i również jako powiadomienie na platformie webowej ProTrainUp.
 12. W przypadku Zmiany Parametrów Konta zmianę uznaje się za poczynioną w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy Opłaty Abonamentowej.
 13. Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji o sposobach dokonania Opłaty Abonamentowej.
 14. Wszelkie zmiany w Cenniku będą ogłaszane na Stronie internetowej oraz będą obowiązywać Użytkowników dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Systemu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.
§ 7. Przerwy techniczne.
 1. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Systemu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
§ 8. Ochrona Danych Osobowych.
 1. W momencie akceptacji Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące osobie, której dane są przetwarzane, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce Prywatności PROTRAINUP, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Strona 9 z 17 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcę.
 4. Usługodawca jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkownika odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Usługodawca zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkownika. Usługodawca zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Użytkownika będą:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Usługodawca oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Usługodawcy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Systemu,
  3. zapamiętanie preferencji Użytkownika, w tym wyboru wariantu językowego Strony internetowej.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Systemu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług i jego to jednoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.
 9. Jeśli Użytkownik umieszcza w Systemie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Systemu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Usługodawcy na adres email wskazany w zakładce Strony internetowej „Kontakt”.
 11. Usługodawca informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji adresu poczty elektronicznej. Wszelkie wiadomości przesłane na adres wskazany w formularzu rejestracji lub Panelu Ustawień Konta uważa się w razie wątpliwości za doręczone.
§ 9. Reklamacje.
 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz pytania dotyczące użytkowania Konta lub Systemu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej wskazanej na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub na adres korespondencyjny (siedziby PROTRAINUP): z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Systemu można kierować pocztą elektroniczną na adres email wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
Polityka prywatności

ProTrainUp ("My") dokładamy wszelkich starań by chronić i szanować Twoją prywatność. Niniejszy dokument (łącznie z Regulaminem i innymi dokumentami, do których się odwołuje) ustala zasady, według których przetwarzamy wszelkie dane osobowe przekazane przez Ciebie lub udostępnione nam przez innych administratorów. Określa on także wszelkie obowiązki przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Usługi. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady korzystania przez ProTrainUp z plików Cookies w zakresie przechowywania na Twoich Urządzeniach informacji oraz uzyskiwania dostępu do tych informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera także wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO) i określa przede wszystkim podstawowe zasady ochrony Twoich Danych osobowych stosowane przez nas – ProTrainUp, jako podmiot przetwarzający, a w przypadku kont indywidualnych (coach free, elite, leader), jako administratora Twoich Danych osobowych, w tym określa cel, zakres i okres, przez jaki będą przetwarzane przez nas Twoje Dane osobowe; opisuje komu i na jakich zasadach ProTrainUp może udostępnić Twoje Dane osobowe; zawiera informacje o Twoich uprawnieniach, jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez ProTrainUp Twoich Danych osobowych.

Wszelkie pytania lub niejasności związane z niniejszym dokumentem prosimy zgłaszać za pomocą poczty e-mail na adres: [email protected]

1. Postanowienia ogólne

Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z polityką prywatności stron internetowych, do których może prowadzić nasza Strona lub Usługa. Nasza strona i/lub Usługa może zawierać odwołania do innych stron lub usług. Nie bierzemy odpowiedzialności za politykę prywatności podmiotów trzecich i za treści znajdujące się na ich stronach internetowych i/lub usługach.

Zachowujemy prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na naszej Stronie internetowej.

Historia zmian:

25-05-2018 - zmiany związane z RODO
07-06-2022 - zmiany w polityce prywatności
17-11-2022 - zmiany w regulaminie i polityce prywatności

Kim jesteśmy?

ProTrainUp Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie - przy ul. Katowickiej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479526

2. Informacje, które zbieramy od Ciebie

Nasza Usługa – ProTrainUp jest programem online do zarządzania klubem sportowym oraz indywidualną pracą trenera. Przechowuje informacje, w takiej formie, w jakiej zostały wprowadzone przez Ciebie (jako klub lub indywidualnie). Przechowujemy tylko informacje, które zostały wprowadzone przez Ciebie i/lub użytkowników z Twojej organizacji lub zostały zaimportowane automatycznie za zgodą lub prośbą użytkownika. Dane wprowadzone lub zaimportowane przez użytkowników pozostają ich własnością i nie będziemy ich wykorzystywać i upubliczniać bez Twojej zgody.

Jeżeli zdecydujesz się zarejestrować w protrainup.com ("Usługa") zostaniesz poproszony o wprowadzenie wybranych informacji o Tobie i Twojej firmie. Wprowadzając powyższe dane osobowe zgadzasz się na zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie Twoich danych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Możemy także zbierać informacje dotyczące Twojego korzystania z Usługi, a także informacje o Tobie z korespondencji e-mail, którą z nami prowadzisz lub z informacji, które przesyłasz na naszą stronę. Zobowiązujemy się do wykorzystywania tych informacji zgodnie z postanowieniami zawartymi w tym dokumencie.

Wszelkie Twoje dane osobowe, które posiadamy i przetwarzamy - otrzymujemy tylko i wyłącznie:

 • bezpośrednio od Ciebie,
 • od administratora Twojego konta - klubu (podczas zapraszania do usługi).

W obu przypadkach niezbędna jest zgoda Twoja lub Twojego administratora konta.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, informacje o przeglądarce internetowej oraz inne dane udostępnione przez Twoją przeglądarkę (np. strona odesłania, język, strefa czasowa itp.)

Ciasteczko (cookies) jest tekstowym łańcuchem informacji przechowywanym przez Twoją przeglądarkę w momencie przeglądania strony internetowej. Ciasteczka są wykorzystywane przez Usługę w celach zapewnienia ciągłości sesji po logowaniu, przygotowywania anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania z aplikacji, przechowywania preferencji użytkownika oraz umożliwienia działania funkcji "Zapamiętaj mnie na tym komputerze". Proszę pamiętać, że nie należy korzystać z tej opcji używając komputerów dostępnych dla większej liczby użytkowników (kafejkach internetowych, czytelniach, bibliotekach itp).

Ciasteczka nie zawierają danych osobowych.

3. Kto posiada dostęp do danych

Ty decydujesz, kto ma dostęp do Twoich danych. Wprowadzone dane lub zaimportowane na żądanie przez użytkowników Twojej organizacji są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych, do której mają dostęp tylko określeni pracownicy naszej firmy. Twój administrator ("Administrator") ma pełną kontrolę nad listą użytkowników Twojej organizacji, może umożliwić dostęp do Usługi (zaprosić użytkownika). Wprowadzenie nazwy użytkownika (e-mail, login) i hasła jest niezbędne do uzyskania dostępu do Twoich danych (Usługa wymaga zalogowania). Obowiązkiem każdego z użytkowników jest utrzymywanie bezpieczeństwa hasła. Obowiązkiem Administratora jest upewnienie się, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do danych (są zaproszone do programu). Żaden z naszych pracowników lub osób trzecich nie posiada możliwości poznania lub odtworzenia hasła do Usługi, co oznacza, że nie jest w stanie zalogować się do Twojego konta, bez uprzedniej zgody wydanej przez Twojego Administratora.

4. Osoby poniżej 18 roku życia

Jeżeli masz mniej niż 18 lat możesz posiadać konto w Usłudze. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób niepełnoletnich za zgodą rodziców, opiekunów prawnych oraz administratora danych osobowych.

5. Dane kart kredytowych

Nie przechowujemy danych finansowych, w tym numerów i kodów kart kredytowych i nie mogą być one użyte przez naszych pracowników. Wszelkie dane płatności są przechowywane i obsługiwane przez firmę PayPal (Europe), DotPay zgodnie z ich polityką prywatności, PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 oraz PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art.14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

W przypadku kont klubowych zgodnie z zapisami zawartej umowy między klientem a ProTrainUp, administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot, klub. Administrator jest odpowiedzialny i gwarantuje, że podczas korzystania z Usługi nie łamie praw lokalnych i międzynarodowych, jednocześnie nie ogranicza praw związanych z prywatnością, przetwarzaniem danych osobowych i innych.

W przypadku kont indywidualnych (coach free, elite, leader) administratorem danych jest ProTrainUp Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10, 41-500 Chorzów, Poland, NIP: 634-282-16-31, KRS: 0000479526

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W przypadku kont indywidualnych z Administratorem Danych możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub wysyłając pisemną wiadomość na adres: ProTrainUp Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów. W przypadku kont klubowych, należy się kontaktować z osobą wskazaną przez klienta.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zarząd Spółki ProTrainUp wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ProTrainUp, jest niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności lub w związku z wiążącą nas umową - zatem podstawą przetwarzania przez ProTrainUp Twoich danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) , b), c), f) RODO.

W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane lub dane Zawodnika, którego jesteś opiekunem w następujących celach:
a) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane w formularzu kontaktowym, kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub wysyłania Ci na Twój adres e-mail lub numer telefonu informacji o naszych usługach lub innych naszych informacji handlowych, informacji o płatnościach, powiadomieniach z Usługi, przetwarzania Twojego wizerunku w celu wykorzystywania do rozpowszechniania Twoich zdjęć i materiałów filmowych z imprez w Internecie oraz portalach społecznościowych – art.6 ust.1 lit. a) RODO. We wszystkich przypadkach możesz zrezygnować w każdym momencie z dalszego otrzymywania danego typu wiadomości. Jeżeli w którymkolwiek momencie zmienisz zdanie o otrzymywaniu korespondencji od nas, powiadom nas, a my usuniemy Twój adres e-mail z naszej listy mailingowej i Twój numer telefonu z naszej bazy;
b) w celu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji oraz w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy na korzystanie z usług ProTrainUp - art.6 ust.1 lit. b) RODO;
c) w celu obsługi zgłaszanych reklamacji - art.6 ust.1 lit. c) RODO;
d) w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obowiązku zbierania lub przechowywania niektórych danych osobowych przez określony czas wynikających np. z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne – art. 6 ust.1 lit. c) RODO.
e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. w celu:
• ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami lub prowadzoną przez nas działalnością;
• monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach internetowych i systemach informatycznych lub aplikacjach np. przy pomocy plików Cookies lub innych wykorzystywanych przez nas narzędzi;
• monitorowania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług lub za pośrednictwem naszych systemów informatycznych lub aplikacji;
• marketingu bezpośredniego produktów lub świadczonych przez nas usług w celu poinformowania Ciebie o naszych ofertach lub przekazania Ci innych informacji handlowych;
f) ProTrainUp nie będzie przetwarzał Twoich Danych w innych celach niż te wskazane powyżej. Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane osobowe w innym celu, niż te w jakim je zebraliśmy i o których Cię poinformowaliśmy, to poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

ZAKRES PRZETWARZANIA PRZEZ PROTRAINUP DANYCH OSOBOWYCH

a) dane, które Ty nam udostępniłeś poprzez wypełnienie formularza lub rejestrując się w naszym serwisie internetowym, systemie informatycznym lub aplikacji:
- dane zwykłe jak:
• Twoje Imię i nazwisko,
• telefon,
• wizerunek,
• ID użytkownika,
• e-mail

b) dane, które zostały nam zgodnie z prawem udostępnione lub powierzone przez innych administratorów:
• imię i nazwisko Zawodnika (Twojego dziecka) - w przypadku profilu Zawodnika
• płeć,
• narodowość,
• wizerunek,
• data urodzenia,
• miejsce urodzenia,
• adres zamieszkania,
• szkoła, adres szkoły,
• daty rozpoczęcia i zakończenia gry w klubie,
• informacja o posiadanym ubezpieczeniu (tak/nie),
• numer extranet (PZPN),
• informacje o klubie macierzystym (przy wypożyczeniu),
• login,
• hasło - hash szyfrowany,
• Twój PESEL,
• PESEL Zawodnika (Twojego dziecka) lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL.
• id użytkownika.

c) dane statystyczne nawiązujące do procesu szkoleniowego jak:
• wyniki testów (np. bieg na 5 metrów),
• frekwencja na treningu,
• statystyki meczowe (bramki, asysty itd),
• ewidencja otrzymanego sprzętu,
• ewidencja bilansu opłat składek,
• korespondencja wykorzystująca mechanizmy systemu ProTrainUp,
• dane z obserwacji/oceny zawodnika (umiejętności zawodnika, każdy klub ocenia wg własnych kryteriów),
• dane dotyczące pomiaru skali borga.

d) dane, które zostały nam udostępnione przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług, serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji, za pośrednictwem plików Cookies.

ODBIORCY DANYCH

Stosujemy najwyższe standardy przy przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie udostępnione, aby zapobiec niepowołanemu dostępowi do tych danych przez osoby nieuprawnione. Nigdy nie udostępniamy Twoich Danych osobowych firmom lub osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, których usługi i produkty są niezbędne do dostarczania Tobie naszych usług. Firmy te dostarczają sprzęt, infrastrukturę przechowywania danych i inne usługi niezbędne do poprawnego działania Usługi.

W takim przypadku odbiorcą Twoich Danych osobowych może być.:
‒ operator telekomunikacyjny w zakresie Twoich Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania usługi telekomunikacyjnej w celu przesłania wiadomości SMS;
‒ bank lub inny dostawca usług płatniczych w zakresie Twoich Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania transakcji lub usługi płatniczej.

Wszelkie dane wymieniane pomiędzy nami, a osobami trzecimi są szyfrowane za pomocą technologii SSL. W szczególnych przypadkach Twoje Dane mogą zostać przekazane innym podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. na wniosek Sądu, Policji, itp).

OKRES PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Twoje Dane tak długo jak będzie to niezbędne do realizacji i świadczenia Usługi, w której posiadasz konto (jesteś właścicielem konta lub jego użytkownikiem). Wszystkie dane przechowujemy w bezpiecznych centrach hostingowym na terenie Polski. W związku z powyższym na podstawie zawartej z Tobą umowy – przetwarzanie Twoich Danych osobowych będzie trwało przez cały okres jej obowiązywania a następnie Twoje Dane będą przechowywane w celach archiwizacyjnych (wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa) lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy; na podstawie wyrażonej nam przez Ciebie zgody - Twoje Dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody; w przypadku przetwarzania Twoich Dane osobowych w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – będziemy przetwarzać Twoje Dane dopóki niezbędne jest to do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Twoje dane zostaną skasowane:
• z naszych serwerów produkcyjnych - do 7 dni od momentu wysłania prośby na e-mail: [email protected],
• z innych systemów (kopie zapasowe, logi serwerów) - do 90 dni od momentu wysłania prośby na e-mail: [email protected] konta firmy lub Twojego użytkownika.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych Przysługuje Tobie prawo do:
• uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści (na podstawie art.15 RODO);
• wnioskowania o sprostowanie (poprawianie) danych (na podstawie art. 16 RODO);
• pisemnego uzasadnionego żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
• przenoszenia danych (na podstawie art.20 RODO);
• złożenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO);
• w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kierując korespondencję do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail podany w niniejszej klauzuli.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00, jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje Dane osobowe niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane. Jeśli uważasz, że ProTrainUp niewłaściwie przetwarza Twoje dane osobowe, wyślij nam wiadomość na e-mail: [email protected] Obiecujemy, ze zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby rozwiązać zgłoszony przez Ciebie problem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia przez Ciebie z nami umowy i do prawidłowego świadczenia przez nas dla Ciebie usług. W przypadku, kiedy nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i tym samym nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego lub do innych organizacji międzynarodowych.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nigdy nie będziemy korzystać z informacji wprowadzonych i przechowywanych w Usłudze w celach innych niż świadczenie Usługi. Nigdy nie będziemy sprawdzać historii działań poszczególnych użytkowników z wyjątkiem rozwiązywania problemu lub naprawiania błędu w Usłudze lub sprzęcie. Nasi pracownicy posiadają dostęp do sumarycznych danych statystycznych dotyczących sposobu użytkowania Usługi. Te informacje wykorzystywane są do poprawiania funkcji, sposobu działania Usługi, bądź poprawienia interfejsu użytkownika. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym w formie profilowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Elektronicznego Systemu PROTRAINUP „System zarządzania Klubem”

Wzór formularza: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

‒ Adresat: PROTRAINUP Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów, ‒ adres e-mail dla kontaktu drogą elektroniczną: [email protected]
‒ Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*):


‒ Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):


‒ Imię i nazwisko konsumenta(-ów):


‒ Adres konsumenta(-ów):


‒ Podpis konsumenta(-ów):


(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

‒ Data:


(*) Niepotrzebne skreślić